Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Flood ucin...

Tuveleme 4 agza online'ouu. Birhili özumu, taze achylan sayty adam etjek bolyan yaly duyyan, hahaha, aslynda tmolympiad.org'i janlandyrjak bolyan, has dogrysy janlandyrasym gelyä, Ne gøzel saytlar, yuwashjadan yok bolup gityä welin, gynanyanda birhili. Ilki achjak bolanlarnda zahmet baryny cekyaler, gadyrbilmez bir iki sany troll eshek ucinem, ne gözel saytlar yapylya.

uniwersitetler

master (asperantura) ucin dowlet tarapyndan latin amerika gitmek sansymyz barmy? men latin amerika dowletlerinin pasolstwasy turkmenistanda yokmyka diyan. habarynyz bolsa meni bir aydynlatynsana???

hayran galaymaly

bugun name bayrammay? 5 adamy birlikte birinji gezek goryan... tarih:07. 09. 2011

Rodney & Jeffrey (Sneijder)

Hemmämiziň hyýalymyzda gahrymanymyz bar, we şoňa meňzejek bolýarys. Şoň yzyndan gitjek bolýarys. Käbirlerimiziňki meşhur adamlar käbirimiziňki kakalarymyz, ejelerimiz we ş.m. Käbirimiz gahrymanymyzyň ýeten derejesine ýetmek üçin elimizden gelenini edýäris, köpimiziňki diňe arzuw bolup galýar. Käbirimiz arzuwymyza ýetýäris, köpümiz ýetemzok.

Ajaxyň dünýä futbolyna sowgat eden ýyldyzy Wesley Sneijderiňem gahrymany bardy. Ajaxyň ýaşlar ýygyndysyndan ýetişen we Telstarda oýnaýan agasy Jeffrey Sneijder.

Taze agza men diyp tema achyanlary yigrenyadim

Salam! Ufff, gaty chylshyrymly ikenay ya wap'dan girenimdenmikä? Yöne her name diysenem talyplardan kän gowy. Teswirler yapylany bari, agzalar bolup, yetim tokly yaly bolup herimiz bir yerdn cikdik, kimiz ertir.coma, kabirimiz talyplara, biraz köpugörenlermiz facebook'a ay umuman dagadykda. Köp kelle agyrtmayn: said'yn adminlerna teklibim(eger ba bolsa, talyplarda yok iken)
1. Wap version please
2. Shahsy habarlashma(ba bolmagam mumkun, entak görup yetishmedim hemme yerni)

Täze agza bolmak isleýänler...

Salam Tmolympiad!
Bah, in sonky gezek girip, yazmaga anyrda dursyn, yazman çykanymyza-da epesli wagt bolayan ekeni :)
Sag aman oturanmysynyz?
Biz "bot"-laryn ozlerini taze agza yaly gorkezip, mowzuklary hapalap yormeklerinin onuni almak uçin
täze agzalaryn kabul edilmegini belli bir wagtlyk togtadypdyk, sebabi oturyp olaryn "hakykysyny" yalanyndan
tapawutlandyrmaga wagtymyz bolmady. Indi sahypa biraz bot'laryn unsindenem dushendir, we onkusi yaly yadadaslary yok.

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

[size=18]Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

Magtymguly Pyragy we Kerim Gurbannepesow

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr.
Adam bar mung tumen iydirsen azdyr
Bardyr adam iyen nanyna degmez...

17- nji asyry Magtymgulysyz, 20-nji asyry Kerim Gurbannepesowsyz goz onune getirip bolmaz diyaler. bu hakda siz name diyaniz?

Keltegoňurdaky gyrgynçylyk

Wakany gözi bilen gören adamlar gürrüň berýärler.
Amanmyrat Amanmyradow,Türkmenistanyň YA-nyň Ş.Batyrow adyndaky taryh institutynyň aspiranty.
1992-nji ýylyň mart aýynyň 5-ndäki “Ýaş kommunist” gazedinden alyndy.

Enäniň ýaşy

Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp – eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: “Özüň et oň ýaly işi!”
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam..”
Ogly bolsa enä çenedi daşy.
“Wah, nätsemkäm?” Emma günäsin ötdi.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

Ýigrimi ýaşyny doldurdy ogul.
Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi.
“Indi ata bolduň, adam bol, oglum!”

Syndicate content