Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

2-nji bap: Mertlik. Kesearkaç romany. Ýazyjy Mämmet Seýidow.

MERTLIK

Bu wakanyň başlanan wagty türkmenleriň arzuw edip ýören luw ýylynyň bahar aýlarydy. Tebigat däli-porhandy. Meýdanlary görmäge göz gerekdi. Gataňňurlaryň, çopantelpekleriň jyrk-sary gülleri, gögerçiniň gursagyna çalymdaş jümjümeler, ýere keteni ýazylan ýaly gülälekler alys meýdanlary tutup ýatyrdy. Dik asmana galan torgaý ganatlaryny gybyrdadyp: “Heýjan elek, heýjan elek, bahar geldi, bahar geldi, hezillik, hezillik, hezillik...” diýip, yzyny üzmän jibirdeýärdi.

1-nji bap: Sarman ata. Kesearkaç romany. Mämmet Seýidow.

MÄMMET SEÝIDOW

KESEARKAÇ

Görnükli şahyrymyz, zehinli ýazyjy Mämmet Seýidow bu romanynda Köpetdagyň eteginde ýaşan türkmenleriň Russiýa meýletin (mejbury) birikmezinden öňki ýagdaýlaryny, gelmişeklere garşy alyp baran söweşlerini suratlandyrýar.

SARMAN ATA

Muny maňa Sarman ata gürrüň beripdi. Ol ýaşy ýetmişden geçen, tegelek ýüzli, süňklek adamdy. Onuň başynda könelip haýy giden gaba telpegi, egninde köneje mele mytgaldan penjegi bolardy. Bilini bolsa ýüp bilen guşardy.

Hekaya

Adamlaryn birisi oran merhemetlimis. Adamlara gaty hormat goyarmys. Her kimin hak-hukugyna dykgat edermis. Bir zat bolmeli bolanda her kime dusen payy den berermis. Amanada hyyanat etmezmis. Her kim amanat zady bolsa, saklamaga ona ynanarmys. Her kim bolmeli zady bolsa hem ona eltip berermis. Edyan yagsylyklary ucin hem hic kimden hic zat almazmys.

Bir Näçe Setirjikler

İÇİ SÖYGİSİZ GOŞGY
JANSYZ JESET BOLSADA
İÇİ ARZUWSYZ GOŞGY
HABAR BERSİN ÖLÜMDEN
SÖHBET AÇMAK İSLAMOK
SÖYGİDEN HEM ARZUWDAN
GÖWSÜM DOLY İMANDAN
İÇİ DOLY ARZUWDAN
İÇİ DOLY SÖÝGİDEN
BEYİK ALLA ÝETERLİK
HEMMESİNİŇ YERİNE
HEM ARZUWYM HOWESİM
HUZURYNA GİTMEKLİK
BELKİ HEMME SÖYGİMEM
ŞODYR MENİN KALBYMDA
HEMME ZATDA GÖRÜNÝÄN
OŇ NURYNYŇ YŞGYNA

ONun ELİNİN YZY
BAHARDA DA GÖRÜNYAR
ONUN GÜLÜNİN YSY
İMANYNY BEYGELDYAR
İMANYN BEYGELDİKCE
ONA SÖYGÜN KÖPELİP:

"SEN MEN ÜCİN YARADAN
EMİR ET, EDİL WAGTYNDA

blackberry

salam doganlar we jigiler men onden yazip yoren adam dal welin bir zat uchin sizden komek isleyan hayish gayrat edip tmcell 3g bilen nadip blackberry 9700 bold internede girip bolyar. sizin komeginizie masalahadynyza garashyan

Jumgamyz Mübarek Bolsun!!!

Salam dostlar doganlar jumanyz mübärek bolsun. Hemme metjitlerimiz gowydyr yone Cehowdaki Omar metjidinde ýaňyja wagyz diňledik. Ymam köp zat aytdy, mahirli hemde owadan wagyz etdi. Şol wagyzdan bir iki hekaýajyk size hödürläsim geldi.

Leyli we Mejnun

-Yoluny yitiren Mejnun, çöllerde Leyli, Leyli diyip dolanyp gezyaka biri ona,

-Ah dali,Leyli öldi, diyipdir.

-Şükürler Hudayjana,diyip şükredipdir Alla Mejnun.

Gara habary beren adam hayran galyp :

-Ah dini imany dagan adamjagaz! Hem onun üçin yanyan, hemde beyle diyyan, ayip sana ! diyipdir.

Mejnunyn jogaby gaty oy pikire batyryan şekildedi.

-Ol ay yüzlüden, her gezek gowulygyny isledim,yöne elime zat geçmedi. Yamanlygyny isleyande hiç zat alyp bilmesin. Çünki bir gün Aya sorapdyrlar :” In kop nameni halayan? diyip.

Türkçe pikir edip Türkmençe ýazyp...

Tm olimpiýadyň mowzuklary bilen gyzklandym, okadym. Türkçe pikir edip Türkmençe ýazyp Iňlisçänem ara goşýanlar bu ýerdede (http://tmolympiad.org) kän ekeni. Elbetde düşnükli, şol dillerde okuw alyp, şol ýurtlarda ýaşanlygy üçin täsirlenersiň. Ýöne muny edýänler, käbiri bilip, käbirleri üns bermän edýärler.
Muny okaýan adama ullakan bir zat ýitirip baranok. Ýöne şol dilleri bilmeýän adamlar okap ýada gürleşenlerinde kabir esasy sözleriň manysyna düşünmän, haýsy dildedigini hem bilmän özüni oňaýsyz duýýar.

Taze dostlarym bilen paylasasym geldi.

Bu Yary

Güler ýüzlu Aý-melek, güler yüzün soldurma
Gözýaşlaryň seçeläp, jiger bagrym syzdyrma
Aglap entek yaşajyk, ýürek odym söndurme
Aglama Sen aglasan, agladarsyn Bu ýary

Şiri saňa haýrandyr, sensiz dunye weýrandyr
Seni ýada salanda, dili suýjäp saýrandyr
Sen bagtyňa şadyýan, şowsuzlygyna girýandyr
Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary

Hormatly Diplomat! Gel ...

Salam Diplomat agam!
Gel sen mana oz dinini we hakykatlaryny dusundir, eger ikna edip bilsen men senin dinini kabul edeyin, eger edip bilmesen gel sen menin dinimi kabul et. Telpek goy

Syndicate content