Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamlaryn DNA-sy 10% uytgesik bolup bilyar.

Yer yuzundaki adamlaryn DNA-lary 99% menzes diyip bilinyan eken yone 10% cenli uytgesik bolup biljegini tapypdyrlar.

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N22205028.htm

Turkmen dili

Bu blogda turkmen dili barada, Turkmenistanda turkmen dili basleshikleri hakynda, Gadymy, kone, ulanshykdan galan turkmen sozleri hakynda gurrun edaysek nadiya.

Shahyrlar barada

Turkmen shahyrlary barada olaryn yazan goshgulary, hekayalary, romanlary, eserleri barada.Olar bu zatlar bilen halka namani owredipdirler, namani owupdirler, namani yazgarypdyrlar shuzatlar barada oz pikirnizi aydaysanyz.

Sport hakda

Oglanlar aranyzda sport bilen gyzyklanyanynyz barmy? we haysy sport? Sport hakda pikirleriniz

Çigitsiz garpyz yetişdireliñmi?

Garpyz iyenizde çigitler yüreginize düşyar gerek? Indi çigitsiz garpyz hem yasayarlar.
Bilşiniz yaly adaty yukaryot organizmlerde 2n hromasoma bar.Adaty garpyz ösümliginde hem şeyle. Eger garpyz ösümliginde 3n hromosoma topary bar bolsa,ondo ol garpyzyng çigit sany gaty azalyar ya da duybunden yok bolyar.3n hromosoma toparly ösümlik yasamak ansat dal.Yöne eger 4nli garpyzy 2nli garpyz bilen çaknyşdyrsang 3nli bolyar. Indi 4nli nadip etmeli?
Öyjügüng bölünme pursadyny gözeginize getiring. DNK iki esse köpelyar we olar iki sany taze öyjüge paylanyar. A eger biz shony paylanmaz yaly etsek,onda 4nli öyjük bolar.Hromosomalary paylamak üçin miktotubula diyen zatlar ulanylyar. Öyjügüng bölünme pursadynda mikrotubulalar -yüpe menzeş gaty turbajyklar-hromosoma baglanyar we olary iki polyusa tarap çekyar.Indi colchicine diylen bir madda mikrotubulalaryng sentezlenmegine böwet bolyar. Eger biz taze ösüp baryan garpyz ösümligining depejigine kolşisini döksek onda ol ösümlük 4nli bolyar. Elbetde bu ansat dal.Ondon song 4nli garpyzy ösdürenden song adaty garpyz bilen çaknyşdyryang.Adatyça 4nli garpyz gyz, 2nli bolsa oglan hökmünde ulanyalar.

Täzeden başlamak

Agzalarymyz bilen gyzykly gürrüňler edýärdik. Hemme zat gül ýalydy welin irden tursam sahypanyň işini gaýtarypdyrlar. Bize hüjüm edipdirler, diýmek bu ýerdäkileri halamaýanlar bar.
Kimiň hüjüm edenligini biljek däl şu wagt. Beýle kän gyzyklandyranok dogrysy. Gynanýan zadym, öňki ýazgylary ýitirdik. Bu köp kişini gynandyrdy we höweslerini gaçyrdy.
Men şu ýerde öňki gynanýan agzalara seslenmek isleýän. Hawa, ýitirdik! Her kimiň keýpi gaçdy, ýöne keýpimiz ýok diýip hemme zady taşlap otursak, hüjüm edenleriň arzuwyna ýetdigi bolar. Jaýymyz ýykyldy diýip gynanyp oturmaly däl, täzesini has gowy edip gurubermeli. Gowy sapak boldy, indikimize has berk bolarys.

Gyz alyp gachmak barada

Onkini dowam edyan.shu gyz alyp gachmak diyen zat aslynda gowy zat.birinjiden-a galyn diyip chykkynsyz yagdaya dushsen,chykkynsyz yagdaydan chykysh bolyar.ikinjidenem birine ashyk bolsan,arzuw edip yoren(Dream girl) birini tapsan,sonam yakynlashyp bilmesen(lyamoy diysani!) alypjyk gachaymaly.birini tapsan bolyadaray.yone beyleki tarabam bar.men bir dostum bir yere gitjek bolan wagty gezyan gyzyny alyp gacharlar oydup gorkyardy...bu zatlar barada pikirleniz.

P.S.menem alada etmeyan diyip biljek dal.univery gutaryancham hemme den-dush'lary alyp gachyp gutarmazlarda herna

Hemme zat täzeden?! ;(

Sahypamyza gelen hüjümler sebäpli öňki ýazgylary ýitirdik. Ätiýaçlyk göçürmesi hem gaty köne gynansakda.
Täzeden agza bolmagyňyz gerek...
Gaýrat ediň!

Täzeje sahypamyza hoş geldiňiz!

Hawa, ötünç soraýarys, ýöne öňki ýazylanlary yzyna getirmek, täzeden ýazmakdan has köp wagt aljak ýaly gelýär. Bagyşlaň!

Syndicate content