Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ach-achanlyk(kimin name problemasy bar?)

Submitted by Bayram on 5 November, 2006 - 04:43. Hemme gurrunler bu yerde!

Gelin bizem shu yerde oz problemalarymyzy yazalyn.
Men yazayin:
1. Ozum adalata ynanyan. Yagdayi adalatly dal hasap etsem ozumi kosheshdirmek gaty kyn dushya.
2. Sachym dushya :D. Ya shunyn sebabi kop pikirlenyanligim. Elmydama kelle pikir doly, yaryljak bolya. Arkayin dynch alyan wagty. A mumkin sebabi genetikada: dayilarimin 3si kel :)
3. Men godegrak. Ozem yuzume seretsen mahir yok :D. Adamlar chekinya, sheyle gaharly gorunyarmishim. Mana barde senden okuwchylaryn gorkar diyip uytgetjek boldular, bolanok :D. Okuwchylarym menden aglashyp yorler :D

Arassaja 0.7 Release Candidate 1

Birazrak işden soňra Arassaja taslamasyny Windows ulanyjylary ulanyp biler ýaly edip bildik.

Ähli ulanyjylardan bu goýberişi synagdan geçirmelerini haýyş edýäris.

Ine şu ýerden alyň.

Bu entek 0.7 görnüşiniň doly goýberişi däl. Doly goýberiliş bu aýyň 22-sine maksatlanýar. Oňa çenli ulanyp görüň, teklipleri we pikirleri iberiň.

Dostlaryňyza aýtmadan öň doly taýýar görnüşi çykýança garaşsak gowy bolar. Bu diňe SIZIŇ barlap görmegiňiz üçin! :)

Onda pikirlere, tekliplere, patchlere garaşýarys! Indiki goýberişe (22 Oct) çenli şunyň bilen wagt geçiriň.

Google cache ulanyp sayta yazylanlary yzyna almak

Men oz yazan bloglarymy yzyna aldym.

google-da site:www.tmolympiad.org Farabi
http://www.google.com.tr/search?q=site:www.tmolympiad.org+Farabi&hl=tr&lr=&start=90&sa=N sheklinde gozletdim, hemmesi chykdy. Siz hem oz achan temalarynyzy, doreden bloglarynyzy yzyna alyp bilersiniz oydyarin.

Halkara Pelsepe Olimpiyadasy

Submitted by Farabi on 19 September, 2006 - 18:40. Bize sora

http://www.philosopiad.org/ Su olimpiyada barada esidipmidiniz? Bizinkilerden gatnasyan, gatnasjak bolyan yokmy?

Olimpiyadalar ve tejribeler

Submitted by Farabi on 24 August, 2006 - 21:50. Menin pikirimce
Bu ýyl Halkara Informatika Olimpiýadasyndan Atamyradyň alan altyn medaly diýsen begendiriji waka.

Meniň olimpiýadaçylara bir maslahatym, hayyşym boljakdy şu ýerde. Çözen ýada çozüp bilmedik soraglaryn üstünde her bir olimpiýadaçy soragy we chozgudu doly dushundirishi bilen makala ("paper") ýazsyn, we çozgüdini tmölympiad.org de çap etsin. Hem ozuniz hem sizden sonkylar uchin taýarlyk bolar, bolmasada ýädigar bolar.

P.S.: IOI2006-nyn 1-nji gununun 1-nji soragy "permutation" soragy ekeni. Ansat sorag. Sheyle ansat soraglary olimpiyadacylarymyz cozup bilmese gaty gynandyryjy bolar. Bir-iki gezek permutation kody yazan biri soragy eglenmani cozup biler.

Genomy çözen adam: Hudaýy tapdym

Submitted by Farabi on 18 June, 2006 - 22:45.

Iňlis Sandey Taýms (Sunday Times) gazediniň habaryna görä genomy çözen Fransis Kollins, bilimiň açyşlarynyň logiki tarapdan adamy Hudaýa ýakynlaşdyrýandygyny aýdýar.

Habary iňlis dilinde okamak üçin:
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2220484,00.html

Mikrokredit ya-da GarypBank

Bu yilki "Nobel Parahatcylyk Bayragy" Bangladeshli ekonomist Muhammed Yunusa berildi. Berilmeginin sebabi bolsa onun garyplara oz ishlerini gurmaklary uchin kredit beryan mikrokredit sistemasyny oylap tapanlygy we GrameenBank adynda bir bank gurup, birgiden garyby aktiw ish durmushuna goshanlygy uchin.

Mikrokredit sistemasy yonekeyje dushundirmeli bolsa sheyle ishleyar. Mysal uchin sygyr almak isleyan. Sana sygyr almak uchin kredit berilyar. Sen sygyr alanson gazanjyn bilen alan kreditini yzyna gaytaryp bersen has ulyrak kredit almaga hak gazanyan. Ony yzyna gaytaryp bersen yene has ulyrak kredit almaga hak gazanyan. Sheyle dowam edip gidyar. Alan kreditini bolsa yzyna gaytaryp berme mejburiyeti yok.

2 gowy habar

Submitted by Farabi on 6 November, 2006 - 17:15.

Bugun shu iki habara diysen begendim.

1. Turkmenistanda korrupsiya azalypdyr.
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=289031&area=/breaking_news/breaking_news__international_news/

2. Turkmenistanda taze 7 milliyard kubmetrlik taze gaz yatagy achylypdyr.
http://news.moneycentral.msn.com/provider/providerarticle.asp?feed=AP&Date=20061106&ID=6168021

Okuw hemayady (Scholarship - Burs)

Bilyan okuw hemayady beryan yerlerimizi bari yazaly. Belki peydasy deger.

- Fizika
http://www.imperial.ac.uk/physics/research/pg/salam_terms.htm

- Umumy
http://www.isdb.org/english_docs/idb_home/scholarship.htm

Abdylhamyt Wasy

http://tk.wikipedia.org/wiki/Abdylhamyt_Wasy
Abdylhamyt Wasy - orta asyryň görnükli türkmen alymlaryndan biri, matematik. Ol milleti boýunça türkmen bolup, Daşoguz welaýatynyň Was diýen ýerinde doglupdyr. Abdylhalyk Wasy özüniň matematika degişli "Kitab al-jebir we al-mukabaly" ("Algebra hem garşydurma hakda kitap") atly işi bilen tanalýar.

Men Harezminin hem "Kitab al-jebir we al-mukabala" atly kitaby bardygyny bilýärin.

Siz bu matematik hakda başga haýsyda bolsa bir maglumat bilýäňizmi?

Syndicate content