Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ukuçyllygy nadip yenmeli?

Sonky wagtlar ukuçyllykdan zeyrenyan öran köp adama duşyan. Hemmesi hem maslahat sorayar. Men özümem birz çekyan şu derdi. Nadip şu ukuçyllykdan gutulyp borka? Sizin pikirleriniz.

Galaksikadan Atoma cenli...

Salam,

Su sahypa dus geldim.
Java yok bolsa, YouTube videosy bu yerde.

Pikirlendiryar gowyja... Hokman gorun.

name üçin?

Forum administrators require at least 5 seconds between posts. You last posted -20254 seconds ago

name üçin beydiyyar?
/blog-forum "kavram"larini doly "kavrayamadim" da, mazur görürsünüz inşallah :D/

Team work

Salam oglanlar. Men barde team work (turkmenchesini tapmadym) barada soz acmakcy. Bizin mekdeplerimizde hemme zada gaty uns berilyar. Yone kabir zatlary goshsalar hasam gowy bolardy. Meselem barde cagalar baslangyc mekdepdeka team work owredyaler. Bizin mekdeplerde kop yumushlar shahsy edilyar. A barde bolsa berilen yumushy koplenc team bolup edyaler. Menin pikirimche ishde de team work gaty mohum zat. Hatda Yewropa ve US de finallar we testlere de team bolup tayyarlanylyar. Team de her hili pikirler orta atilyar. Agzalar taze zatlar owrenyaler. Siz bu mesela nahili seredyaniz? Bizin mekdeplerde hem team work-i owretmelimi?

Türkmen futboly

Oglanlar hazirki wagtda türkmen futbolynyn yagdayy gatybir öwerlik dal. Birazajyk ona üns berilse türkmen oglanlaram dünyani hayran etjek kapasite de ahyryn. Siz name diyyaniz? Sizin futbola garaysynyz we türkmen futbolyny ösdürmek üçin nameler edip bolar?

Hackerlikden başy çykyanlar.

Ay oglanlar şu günler hackerlik bilmesen internete eyeçilik etmek kyn. Mysal üçin pygamberimize (sav) garşy ir sayt döredipler welin şol sayty çökertjek bolyan yöne hackerlikden başym çykanok. Şu mesele boyunça kömek edip biljek bar myka?

Yrymlar.

Yrymlar.

Yrymlara ynanmak ha;kyn durmushynda uly orun tutyar. Halkyn her bir edim-gylymynda yrymlaryn tasiri duyulyar. Meselem: “Gozun cekse begenjegin” “Hamyr sycrasa myhman gelyar” “Elin ayasy gijese pul dushjegi” “Yuzun gyzsa aglajagyn” “Dabanyn gijese uzak yola gitjegin” diylishi yaly yrymlaryn mazmuny durli-durli. Olaryn sanyda gornushleride durmush bilen baglanshygyda hut shu yashaysyn kop durli bolshy yaly ummasyz gindir hem caksizdir.
Yrymlar ahli babatdan bar. Olaryn bir topary adamyn bedeni bilen baglanshykly bolsa, beylekisi hasiyeti bilen baglanshykly, ucunjisi bolsa gundelik durmushda dushulyan zatlar bolsa, dordunjisi ruhlar bilen baglanshyklydyr.

Allaberen aga bilen söhbetdeşlik başlady

Allaberen aga bilen sohbetdeslik guramakcydyk. Bu yere seredin.

1.Üstünlüklerinizi gazanmagyňyza nämeler sebäp boldy,kimlere uly paý düşýar,nähili kömek etdiler?
Olimpiadaçy oglanlara salamlarym we meniň bilen gyzyklanandygyňyz üçin köp sagbolsyn aýtmak isleýärin.Bu soraga jogab bereniňde saňa iň ýakyn adamlar gözöňüne gelýär.Meselem eneň-ataň, maşgalaň,mugallymlaryň, ýakyn dostlaryň we ... Adamyň belli bir derejä gelmeginde jemgyýedin ol adama ýakyn adamlarynyň köp roly bolýar. Özüňe ynanmak,başga birine mätäç bolmamazlyk, ejizi ezmemezlik ene-atamdan galan ýadygärlik. Wagtyňy dogry ulanmak we işleriňi planly alyp barmak mugallymlardan galan ýadygärlik.Ylmy işlerimiň belli bir söýgä gelmesinde bu asyryň beýik matematikleriniň biri we meniň ylmy yolbaşçym Professor Pavel E. Sobolewski- a degişlidir.Ondan sabyrlylygy,her wagt öz-özüňe talaply bolmaklygy öwrendim.Adamlara gatnaşygym we bahalandyrmam özüni görmedigim we haýran bolyp oňa her wagt ýakyn bolmany pikir eden atam Aşyrala borçlydyryn.Ol jemgyýetde bir adama baha berlende profesýonallygyna,adamkärçiligine we jemgyýede hyzmatyna göra bahalandyrmagy düşünyar.Bu üç prinsibi dogry bolan duşmanyň üçiň biri dogry bolmadyk doganyňdan hem ýokarda bolmagyny aýdýar.Bu prinsip meni dini we milleti boýunça başga bolan oňat adamlara ýakynlaşmagyma kömek etdi.

Youtubi döreden 3 sany yash oglan

Time zhurnaly 2006 yiling ing uly achyshy diyip youtubi seçdi.Youtubi esaslandyran Jawed Karim, Steve Chen we Chad Hurley adyndaky yigrimnache yashlaryndaky oglanlar.2004. yilda olar bir partyda suratlary internet üsti bilen paylaşmak ansat yone weli video paylashmak gaty kyn diyip gepleship bashlayalar.Sheydip olar bu işe girişyaler.
Zhurnalyng aytmagyna göra youtube 3 uly sany öwrülişik edipdir.Meng uchin has gyzykly bolany 3.öwrülşigi,medeni öwrülişik. Youtube arkaly zhurnalistlering "filter" eden tazeliklerinden bizar bolan adamlar hakyky bolan wakalary , Yrakdan,Palestinadan janly düşürilen videolary görüp bilyaler.

Ekzamenler

Submitted by Bayram on 3 November, 2006 - 07:27. Hemme gurrunler bu yerde!

Hemmanizem okayansynyz. Nahili okwularynyz? Ekzamenlere garayshynyz wagt bilen uytgedimi? Uytgan bolsa name uchin?
Men mekdepde wagtym ekzamene bir tuysli seredyadim, uniwersitetde yene bir tuysli, hazir yene bashga bir tuysli seredyan. Indi oz ugrumyn shudygyna boyun boldum, sapaklary dykgat bilen dinleyan. Onler mekdepde-de yatyadym, uniwersitetde-de. Ya bolmasa kitapdyr gazet okayardym.
Hazir boyun bolup dinleyan, uns beryan. Yone shonda-da o diyen kop okamok. Edil shu wagt ekzamenden gelyan, shu ekzamen 4nji ekzamenim boldy shu yerde(inglis dili ekzamenleri sanasan 6njy ekzamenim). Edil hazira keypim kok, yirtdimmikam diyyan :)

Syndicate content