Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ibn Sina Hakda rowayatlar

Lukmanyn doreyshi hakynda erteki
Yurdun patyshasy duysh goryar. Duyshunde onun gulagyna “Her gun pylan yerdaki guya bir sacak corek okla” diyen owaz eshidilyardi. Ol tisginip oyanyar we sargydy berjay etmegin ugruna cykyar Aradan ep esli wagt gecyar/ Bir gun ol “Her gun guya bir sacak corek oklandyryn Gel shol guya girip goreyin getiryan coreklarim nama yal bolyaka.” Diyen netija gelyar
Ol guya sallananda giden bir dunyani goryar. Diyen dunyasinde yashayysh barmysh, Adamlar zahmet cekyamishler. Olaryn bir agyz sozunede dushunmedik patyshany o dunyan patyshasynyn yanyna getiryarler. Ol sha bolsa “Bu mana giyewi edilip yorite goyberlen bolmaly” diyip ony oz gyzyna oyeryar. Olardan bir caga dunya inyar. Ol caga doglan gununden hem atasynyn hem-de enesinin diline dushunyar. Yer ustunden gelen sha oglunyn usti bilen ozunin bu yere name maksat bilen gelendigini taze gayyn atasyna malim edyar. Hatda ona yureginin yerin ustuni kuyseyanini hem aydyar. “Asyl sheylemi onun yaly bolsa rugsat Yone shu okara uny yanyn bilen alyp git. Baranson ondan kulce tayyarlatda iy.” diyp gayyn atasy ona un beryar.

yene şu İstambuldaky ayal-gyz meselesi

Düyn telik serdip otyrdym welin habarlarda bir kanalda şol erbet niyetlilerden tutulypyr biri gürletdi özem Türkmenistanly. Halem yanymda hiç kim yok yogsam şol wagtam utanjymdan yere girdim. Edil yakyn dostum eden yaly boldum. Türkmenistan hakynda erbet bir habar aydyarlar welin göni 10 lyga degayyar. Yüregim gyyym gyyym boldy. Ay ona nebsem agyrdasyn gelenok. Yöne beydip yörülmegi özünüizem bilyaniz abraya dal. Hey anyrdan ya barden bir çare tapylmazmyka?

GDS

Hemmamizing yadymyza dushyar gerek? Yaman taynlanyadygay shona. Bir hepde onunden zatdan. Yone gowy kopyalaram bolyady:D Men bashkentde wagtym gaty erbet kopya etyadik. Bir gezek yadyam dushyar,men biologyany chozyadim da,onson birine bermeli,mollymam gaty hushgar. Onson biri bir zadyny yere gachyrdy,mollymam ony alyp bermek uchin egildi welin men ustunden zynyp goyberdim kopyany :D Yone görüpdir da- Ay Muhammet jigim ahalalay diydi :D

Aramyzda GDS 1.leri bar.
ttm2003lering birinjisi Tagan Tagan(prezident)
ttm2004leringki Serdar Halliyew,tm_olimp googlegrupda bar yone barde yok oytyan

Taze türkmen kinolary.

Sizi ha biljek dal welin yöne men özüm ha taze türkmen filmlerinin fanaty (TÜRKMENTELEKINOFİLM). Şol kinolar birhili yüregimi açyar. kellam yerine gellayadi şolary seretsem TM-de. Şu wagt yer gazyp gözleyan welin tapyp bolanok netten eger başga yerden. türkmenkino.com bar welin ondada köne kinolar bar olara tomaşa edildi onsonam kalite voobşe düşüklay. Sizden şol taze kinolaryn bar yeri hakynda sorasam nader? Bilyanlerinizi paylaşalyn.

UFO lar hakykatmy?

Hemmamizem in azyndan bir gezek ha oylanandyrys şu Ufo'lar (rusça NLO) hakynda. Şu yakynda Aydoğan Vatandaş diyen birinin Apokalipse diyen kitabyny okadym welin ol kitabynda olary şeyle bir gowy düşündiryar ahli faktlar şolaryn bardygyny subut edip dur. Özem dine obyektiw faktlar bilen çaklenman öz dinimizin we başga dinlerin mukaddes kitaplaryndan yazylanlar bilen hem bulary goldayar. Men ha ön hem ynanyadym welin şondan son ha hasam berk ynanyp başladym. Oy pikirleriniz? :)

P.S - Reklama edemok welin ol yaş şahyryn başgada kitaplary hem bar (Türkiyedakiler alyn okan)

Anketler barada.

Şu şu tayda duran poll diyyami name ana şona men anket diyjek, şolary köpeldip bolmazmyka. Sahypa bezeg beryar şolaram. Onsonam taze gelenlerin ünsüni özüne çekyar. gyzyklyja temalar iberip dursak galanynam admin ler onararda ha? Mysal üçin haysy türkmen kanaly gowy, haysy şahyr 20 asyryn in beyik türkmen şahyry diyen yaly. Goşulyanyzmy? :)D

Türkmençe Windows

Türkmençe Windows. Gulaga gaty yakymly gelya gerek? Yöne gynansagam hazirki wagtda bu zadyn yoklugy hemmamize belli. Yön name üçin bolmasyn. Google ynky bara google.tm diyip. Microsofta gayrat et Bill jan diyip bir hat yazsan, mayda çüyde işlerine bizinem kömegimiz deger diyip ibersen bir netije bolmazmyka. Siz name diyyaniz?

P.S - Ay yöne türkmen aganyn pul berip programma almajakdygyny hem göz önünd tutaweri diyibem goşmasak bolmaz :)

25000 $ name alyp bolar?

1) 2007 Mustang Coupe (adjusted)
http://www51.forddirect.fordvehicles.com/Dispatch.jsp?makeTransition=ToConfig&__action2=&.CurrentState=ConfigTrimSelectFlash&previousPage=ConfigTrimSelectFlash&statetoken=

2)Editors' Most wanted 2007
http://www.edmunds.com/reviews/mostwanted/2007/117172/article.html

3) Bir öyün bar sallahlaryny öylendirip bolar (5 erkekden köp bolsa arzan gelin gözlemeli, ya-da alyp gaçmaly bolarsynyz :))

4) Şahergyrada ullakanja mellek alyp, dublex belki-de triplex villa gurup bolar. (Maryda :D)

5) Gowuja söwda başladyp bolar ( bulam Marylylar üçin :D, Merwezi TOYOTA söwdasyna başlardy, demi koçum :D)

Doha-2006, Aziya Oyunlary

"Aziya Oyunlarynyn ilkinjisi 1951 yylda Hindistanda geçirilyar, (11 döwletden, 489 sportsmen) we indi bolsa şonun 15njisi Dohada (Katar) geçirilyar.. 40 sportyn görnüşinde 45 döwletden 12 mün adam yaryşar.
Türkmenistan yygyndysynda bolsa 42 sportsmen, sportyn 11 görnüşinden gatnaşar. Olar: boks, barba, grek-rim, dzyudo, yenil we agyr atletika, yüzme, suwdaky woleybol (erkekler), okçylyk, we ilkinji gezek geçirilyan atly yaryş (maraton 120 km) we şahmat. Altyn medal alana 3mün $, Kümüş medal alana 2mün $ we bürünç alana hem mün $ bayrak berilyar.
okçylykda sonky iki aziya oyunlaryn çempiyony Igor Pirekeyewden bu gezek hem üstünlige garaşylyar.."

Dünya türkmenlerining sany

Dünyadaki türkmenlering sanyny görkezyan bir sahypa tapdym,könerak bir stastika öytyan.Türkmenistanda 4 mln töwerek diyya.
http://www.joshuaproject.net/peoples.php?rop3=110306
Peoples-by-Country

Afghanistan 650,000
India 300 0.00
Iran 2,194,000
Iraq 324,000
Jordan 5,700
Kazakhstan 1,900
Kyrgyzstan 1,100
Russia 41,000
Syria 129,000
Tajikistan 15,000
Turkey 1,000
Turkmenistan 3,850,000
Ukraine 3,400
Uzbekistan 166,000

Totals: 14 Countries 7,383,000 14

Syndicate content