Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gowy kinofilmler

Shu yerde halan kinolarymyzyn atlaryny yazalyn. Mumkin bolsa 1-2 sozlem bilen sebabinem.
Green Mile - Akterlaryn oyny gaty gowy. Mena halan kinom.
Usual suspects - Kevin Spacy'mi akter gaty gowy oynapdyr. Ozem shol yerde ulanylan idea sonam kop ulanyldy.
Lock, stock and two smoking barrels - oz janrynyn birinji kinosy. Durshy bilen action, azajygam komediya.
Snatch - Edil yokarky kino yali, ondanam azajyk gowurak. Gay Richchinin in onat iki filmi.

Viruslardan nahili goranmaly?

Bilshiniz yaly gowlugyn yanynda erbetligem bar. Kompyuterin yanynda virusam bar. Indi el telefonlarynada viruslar gecip ugrapdyr. sizin kompyuternizde haysy virus bar? olardan nadip dynmaly? haysy antiwirus gowy? sho zatlar barada pikir alyshaysak diydim.

Her bir türkmening bilmeli zady

Gökdepe Söweşinde türkmenler uruşmaly dal ekeni,goni boyun bolmaly eken diyyanler kan. Yone ol wagtky türkmenlering düşünjesi şu wagtky bilen deng dal. Ol wagtlar türkmening özüne gaty göwni yetyar eken. Parslang,tatarlang sanyny seretmen uruşyar eken. Orslar gelende hem şeyle bolypdyr.Ak patyşang "Yenilmezek" goşuny,türkmenlering tehnologiki taydan yza galandygyna garamazdan türkmen topraklarynda almytyny alyar. Güyçler deng dal eken. Yany Gökdepe Söweşini gürrüng beryan makala okadym. http://www.turkmenlik.org/186.htm Hemme türkmen hem okamaly diyip ynanyan. Şol uruşy görüp, şol wagtky türkmenlering nahili ejiz yagdayda bolandygyna için yanyar.Türkmenlering 10-13 asyrlarda ing guychli tehnologya eye bolan Seljuklylaryng nesilidigine ynanasyn gelenok.Biz ösjek bolmaly, Gökdepedakilering yagdayina düşmejek bolsak.Gaytam biz marylylar Gökdepe urşynda gaçypdyrlarmy gaçmandyrlarmy diyip şonyng dushmanchylygyny etyas. Kim bilya belki Buşyn "Hudayi" onga bir gun türkmening elinden topragyny almaly diyer.

Turkmen sowet ensiklopediyasy

Türkmen ensiklopediasy
IMPORT (inl import, lat. importo-getirýän) ýurduň içwerki bazarynda ýerleshdirmek üçin harytlaryň daşary ýurtlardan getirilmegi. Import eksportyň (harytlary daşary ýurtlara çykarmagyň) tersinedir (seret: Daşary söwda)

IMPOTENSIYAONIZM (frans, impressionnisme; impression-tasir)- 19 asyryň ahyrynda we 20 asyryň başynda burjuaz sungatynda (ziwopisde, edebiyatda, sazda, teatrda we skulturada) ýüze çykan ugur. Impotensiyaonizm ilki fransuz ziwopisinde peyda bolýar. Onuň wekilleri (O.Renuar, K Mone we b.) sungatyn täzelenmegi ugrunda , fransuz salon akademizmini ýeňip geçmek üçin çalşypdyrlar. “Impotensiyaonizm” termini 1874 ýylda açylan sergiden soň peýda bolupdyr. Şol sergide K. Monenin “Tasir”, “Dogup gelýän gun” atly suratlary görkezilipdir. “Tasir” diýen kartinasynyn ady frans “Impression” bolupdyr. Bu ugur hudožnygyň durmusdan alan öz subyektiw gözegçiliklerini, syn etmelerini hem-de öz üýtgäp düryan duýgylaryny gam-gussalaryny gos-goni jemlemek we kesgitlemek prinsipine esaslanýar. Tiz wagtdan “Impressionistik stil” ýüze çykýar. Ol sungatyn beýleki ugurlaryna-da aralaşýar. Şoňabaka ol hakykylykdan daslasýar we stil, ugur bolmakdan özbaşdak metoda öwrülýär. Impotensiyaonizm aýratyn aralaşýar we 20 asyryň ortalarynda özbaşdak metodlagyny ýitirýär. Häzirki zaman edebiýatynda praktiki jähtden Impotensiyaonizm. Ýokdur. Impressionistler sungatyň wesipesini ýazyjynyň, hudožnygy öz dar şahsy tärlerini ruhy duýgularyny aňlatmakdan ybaratdyr. Diýip düsünýärler. Jemgyýetçilik durmuşdan arany üzmek, halk bähbitlerinden we talaplaryndan dashlashmak, öte indiwidualizm, mazmuny forma bilen çalshyrmak-ine şu häsiýetler Impotensiyaonizm-niň esasy aýratynlyklarydyr. Impessionistler soň-soňlar simwolizm täsirine düşýärler.

Eyran Türkmenlerinig BMG iberen haty

Aşakdaky BMG iberilen hatdaky edilyan zatlaryng chyndygyny men ön hem eşittim, geçen yil universitetimde türkmen gyz okayady eyrandan, şonyng aytyan zatlary yaly.Gayrat gowy edip okang!!!

Quote:

Bu günki Eýranyñ çygrynda Türkmensärada (Gönorta Türkmenistanda) ýaşaýan Türkmen milletiniñ Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmasy.

BMG-niñ başlygy hormatly jenab Kofi Annan, dünýä döwletleriniñ hormatly wekilleri, hormatly ynsan haklaryny goraýjylar!

Ynsan haklaryny gödek bozmakda ýakasyny tanadanlygyny hem-de Eýrandaky pars bolmadyk uluslara garşy alyp barýan milli zulumlaryny göz öñünde tutmak bilen, Tähranyñ rasistik hem yzagalak režimini ençeme gezek ýazgaranyñyz üin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris. Şonuñ ýaly-da 2-3 milýonlyk milletimiziñ ajy hem agyr ýagdaýyna dykgatyñyzy çekmek bilen, Eýrandaky pars bolmadyk milletleriñ düýbünden ýok edilmek pajygasynyñ öñüni almak ugraunda has täsirli hem yzagoýulmaz çäreleri durmuşa geçirmegiñizi haýyş edýäris.

Yewropada 10 çekirtge 4 yewro

Turkmenistan diyarymyzyn her yerinde bityan, ösyan we yashayan mun bir durli ösümlüklerdir jandarlar dashary yurtlarda uly pula duryar ...
Yer asty bolsun yer usti bolsun ...
Mysal uchin bizin dowletimizin hich bir edara karhanasynyn ulanmadygy we gereksiz diyip biljegimiz emma dunyanin hatta yewropanyn kop dowletinde ulanylyan suwda yashayan gurbaga uly pul edyar gunimizde .
Turkiye dowletinin dine gurbaga budundan 300 mln $ girdejisi bar ...yene bir zat ,
yüpek - dünyada bir elin barmagyny gechmez öndüryan döwletler arasynda we bu dowletlerin arasynda bizin Türkmenistanymyz 3-nji yerde duryar ...

Sowet dowri - Garashsyz Turkmenistan edebiyati...

Gynansagam sonki dowurlerde yaslarymyza okara ibaly kitap ( Roman we hekaya ) cykanok...
Dine Prezidentimizin kitaplary we kabir taryhy kitaplar chap edilyar...
Yone Soygi , Watanperwerchilik , Detektiw romanlar ya-da hekayalar yazilanok-da...
Shol yone taryhy temalar... Elbetde taryhy kitaplar hem gerek , yone name uchindir kawagt beyleki kitaplary okasym gelyar... Sowet dorundaki shahyrlaryn , yazarlaryn kitaplarynyn hem kopusi yitip gitdi... İndi bolsa olaram chap edilenok tazeden... Kashga durli mowzuklarda kitaplar chyksady , alyp okardym...

Din bilen Ylym gapma-garshymy...???

Sheyle zatlary kop esiden bolsanyz gerek...
"Din bilen ylym birbirine gapma-garshy , ters zatlar" diyip ...
Yoookkk... Bu beyle bolmandam , bolmazam...
İne bu dusunja in gowy jogaby yene-de Kur'an beryar... ( Kur'anyn Turkmence terjimesini tapyp bilmedigim sebapli Turkce mealini yazdym. Ozum-a terjime edip biljek dal.)

Rahman ve Rahim Allahın adıyla:
"1-Yaradan Rabbin adıyla oku.
2-O insanı alaktan (kan pıhtısı biçimini alan embriyodan ) yarattı.
3-Oku , Rabbin en buyuk kerem sahibidir.
4-O , ( insana ) kalemle (yazmayı ) ogretti.

"Turkmende aram yok, namysam! Turkmende derek yok!}

"Gun bashlanda keyp kokdi, ekzamende zatda gowy baha, yene.
Shu wagt edil boka owruldi. Bir dostum Orsyetde okayan gyzlarymyz barada aytdy. Men shu yerde turkmenin ary namysy, abrayi barada yazdym. Gorenim turkmen barada sorasa gyzlary bilen guwandym. Yone shonun aydanlaryndan son agym tutdy.
Gelin egri oturyp dogry gurleshelin! Biz Turkmenistany soyyaris, milletimizi soyyariz belki dine ozumuzi soyyaris. Dine gowy taraplary barada aydyp owup arsha chykaryarys, erbet taraplary barada aydamyzogam!
Yok, menin shu wagt keypim nola geldi. Turkmene owunmage name bar? At bar? It bar? Bashga name bar?

Kimler bilen dushushasynyz gelya?

3 adamyn adyny yazmaly, mumkin bolsa 1je sozlem bilen dushundurmeli!
PS Gyzlar bilen bir diymawerin, onem gonshy temany achanyma bir hili bolup otyryn :D

Syndicate content