Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Beynidaki signallar bilen elektronikany dolandyryp basladylar

Biologia hem de fizikanyn garyndasdygyny hasam tanap basladyk. Angilyaly alymlar bir goly bolmayan maymynyn, golynyn yerine, beyninin hereket etmek isleg, pikireleine gora hereket etyan gol yasadylar. ol golda onden yazylan hereketleri maymynyn beynisinden gelyan signallara gora hereket eyar.
Mysal ucin tirsegimizi eplanimizde sol bir wagtyn ozunde yuzlerce muskulalar islap baslayar. Belkide beyna in yakyn muskulalara censor dakyandyrlar.

Marylan Unversitedinde yasalan “Neuro Sky Mindset” adyndaky ucyan robot ullanyjynyn haysy tarapa ucmak isleg pikirine gora hereket etyar.

Hayys

Oglanlar dogrusy yorite bu mesele ucin sahypanyzda yer eyeleyanim ucin bagyslan emma sizden hayys, gezip yoren yerlerinizde baklaska cisirmage niyetlenilen pet preformlaryn bahasyny bilelinle, barde gaty gowy sowdasy bar, nace gramy nace dollar, preformanyn yuzune marka basyp bolsa hasam gowy, transport we beyleki harajatlary nahili, yurdumyza getirmegin kepillendirmelerini getiriji oz ustune alyarmy? Su we beyleki meselelerde komek edip bilmesinizmi? Habarlasmak ucin

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Hudayynygyz Reb sizing uchin oz halkyngyzyng (doganlaryngyzyng) arasyndan mening yaly pygamber chykarar. Siz shol pygambere gulak asyng. Horep dagynda uyshen gunungiz, siz Hudayyngyz REbden hayysh edip: Hudaymyz Rebbing sesini mundan artyk eshitmali we bu beyik ody indi gormali, yogsam biz oleris diyipdingiz. REb manga olaryng aydyanlary dogry. Men olar uchin oz halkynyng arasyndan sening yaly pygamber chykaararyn. Mening buyran zatlarymyng ahlisini halka aydar yaly, Men sozlerimi pygambering agzyna salyp bererin…Kanunyng taglymaty 18:15-18

Pikirler tohumjyklar yalydyr

Gowy pikirlerin, gowy habarlaryn tiz yayramagyna gosant gosmaly. Adamy we Dunyani janly saklayan gowy pikirlerdir. Sonda bizden nesillerimize, ilimize, adamzada bahar mowsumi yaly ajayyp durmusyn galmagyna sebab bolorys.

Pikirlerimizi baydak mysaly biri-birmize gowsurylmaly, bugun biz ony durmysa gecirip bilmsegem, bir gun geler eye cykan tapylar.

Gowy pikirler, erbet pikirlere garsy harasat bolup, tupan bolup gopmaly, seydip tohumlar mysaly bir yerlere dusmeli, sonda su beren, eken, gogerden tapylar belki.

Dunyanin In uly Akwaryumy hemde Ekonomika getiryan peydasy

Dunyanin in uly akwaryumy Amerikanyn Georgia welayatynda yerlesyar. Bu akwaryum 8 milyon galon yagny 30 million litr su alyp 125 000 ( bir yuz yigrimi bas mun) balyk hemde beyleki deniz jandarlaryny sergileyar.
Bu akwaryumdan on, in uly akwaryum Chikago Shedd akwaryumydy bu bolsa 19 milyon litr su alyp, 20 000 ( yigrimi mun) towerek deniz janlysyny sergileyardi.

Bişri Hafy Hezretleri we uýalary.

Bişri Hafynyň uýalary-da onuň özi ýaly takwa durmuşda ýaşaýardy. Hatda üç uýasynyň-da takwalykda Bişrden pes däldigini aýtmak mümkindir. Taryha giren käbir wakalar muny tassyklaýar.
Mudga, Muhha we Zübde atly uýalaryndan Mudganyň özünden öň dünýäden ötmegi sebäpli gynanan Bişr şeýle diýipdir:

"OMRUME PENT"

OMRUME PENT
Şahyr! Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa,

Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git.

Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa,

Gara ýere çümüp,

çykyp,

çümüp git.

Hem akyl ber, hem iliňden akyl al.

Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al.

Alan zadyň demiň bilen ýakyp al,

Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git.

Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol,

Dag ýlounda—çat açmaýan polat bol.

Çöl ýolunda—tirkeş-tirkeş bulut bol.

Teşne görseň, dodagyna damyp git.

Ýol agyrdyr:müň ýanylar öçüler.

Родителям и близким Александра Галимова

Родителям и близким Александра Галимова

bir gyzykly teklip

Hormatly agzalar, 2 sany teklibim bar:
1. Bizde turkmen dilinde edebiyatlarymyz oran az, yazyjylarymyzy, sahyrlarymyzy tanamayarys, olar yatdan cykyp baryar, ne kitap halynda cap edilyar, ne de elektron wariantlary ishlenilyar. Emma beyleki yurtlar welin elektron kitaphanalary az wagtyn icinde ishlap duzyarler. Belki bizin icimizdende professional dilci oglan-gyzlarymyz munun ustunde ishlarler, eger komek etmeli bolsa su saytyn agzalary bolup bu ishin dasyna uyshelin.

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

Syndicate content