Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Belarus, Ukraina, Rossiya okuwlar

Salam hemmelere!

Inimi okuwa ugratjak bolyan welin shu yokarky gorkezilen yurtlarda esasanam ukraina, belarusda amataly okuw jaylary bolsa, eger okayanlar bar bolsa atlaryny yazsana okuw jaylarynyng, toleg, yashayysh, okuw yagdaylary barada. Esasy okuwa howes edyan tarapy dil owrenmek we edebiyat ugurdan bashga hunarler boyuncha. Dogrusyny aytsam shu wagt nirede name okajagyny bilenok, yangy harby gullugy gutardy.

sagbolung!

DÜNÝÄ NURMÄMMEDOWA yaş sazanda dörediji

Dünýä hakda käbir aýdylanlardan:

“Dünýä ýerine ýetirijiliginde tebigy bir talantdyr, ol pianinony guýmagursak zehini bilen ussat, tehniki derejesi ösen, tebigy mukamly, çadylaýyjy kämillik bilen çalýar. Ol biziň köpçülige hödürleýän günortan we agşamky konsertlerimizde bütin okuwynyň dowamynda hem iki bolup, hem ýeke özi, hem käte çykyş edýän ansablymyza goşulyp, hemişe aýratyn bir öwüşginli, ussatlyk bilen saz çaldy. Ol bu okuwa giren wagtyndan, 2002-nji ýyldan bäri ýerine ýetirijilik ussatlygyny örän kämilleşdirdi. ”

HTTUda gechirilen ylmy-amaly maslahat

Shul ayyn 17-18ine HTTUda Turkmenistan boyuncha ylmy amaly maslahat gechirildi. Ona Turkmenistanyn hemme welayat we shaherlerinden inlis dili mugallymlary gatnashdy, yagny konferensiyada chykysh etdi. Konferensiya dine inlis dilini owretmegin usullary, metodlary hakdady. Ozum hem gatnashdym, yaman gyzykly gechdi. 17sine irden 9da bashlan konferensiya, oylan sagat 17-18lere dagy gutardy. (11den 1e chenli dynch alysh berilipdi). Konferensiyan dowamynda hem coffee break hem berilip durdy.

Türkmen dili

Salam gadyrly dostlar! Hemme kişin okuwlary, işleri gowudyr diyip umyt edyan. Men bir pikirimi paylaşmak isleyan. Öz yutdundan başka yerde bolsan islar-islemez ol dili ulanyan, yöne bir türkmen bilen gepleşende ol dilde gepleşmek ya kabir sözleri ulanmak hökmanmy? Bu aslynda öz dilimizi doly bilmeyandigimizin bir alamaty dalmi? Elbetde başka dil öwrenmeli yöne ikisinem arassa geplemeli diyip pikir edyan.
Şonun yaly gepleyan maşgalan çagalary hep bu endigi dowam etdirjegi malim... Öz dilimizi goramak bize bagly!

Turkmenistanda aspirantura mumkinchilikleri

Salam
Asmoth agzanyn yazanlaryny gorup menem joshayynla :)
Turkmenistandaky asperantura hakda yazayyn diydim.
Bilyansinizdir, Turkmenistanda entek gechen yyl asperantura achyldy, yone onun birnace sherti bar. Esasysy 5 yyl ish tejriban bolmaly we aspirant bolanson ishden chykmaly, talyp yaly gunde diyen yaly okuwa gatnap okamaly. Yone yene bir mumkinchilik hem doredilipdir, ol hem "dalashgar" bolmak. Yagny 5 yyl ish tejribe we ishden chykmak zerur dal, ishlap yorkak zaochniy yaly asperantura okap bolya, yone statusyn aspirant dalde dalashgar bolya :)

Nurmuhammet Meredov (Kasoy)

Nury meredov aradan cikdi diyip turkmencafe da okadim o diyen ynanasim gelmedi. Habary bolan bar mi?

inha link:

http://www.turkmencafe.com/artist-2-nurmuhammet-meredow.html

71 st Putnam olympiad

Dekabr ayynyn 5-inde 71-nji Putnam olimpiadasy gechirildi ona Magtymguly uniwersitetinden 10 sany talyp gatnashdy nesip bolsa uly natejelere garashyas rezultatlary shu ayyn ahyrynda belli bolyar mysallaryny alyp ozini barlap gormek uchin mathliks.ro saytynda alyp bilersiniz

The Second Team Internet Mathematical Olympiad for Students

Dekabr ayynyn 14-ine Internet boyuncha talyplaryn arasynda matematikadan Olimpada gechirilyar ona Magtymguly adyndaky TDU -dan 5 komanda gatnashar,bashgada gatnashjak studentleri ustinlik arzuw edyan
Bu olimpiada www.i-olymp.net saytynda registrassiya etmek bolyar registrassiya dekabr ayynyn 14-ine chenli dowam eder.

Türkmenistanyñ goranmak ministirine ýazylan hat. (Degişme)

Salam hormatly ministir!
Men 24 ýashymda. 44 ýashly aýala öýlendim. Ol aýalyñam 25 ýashly gyzy bar. Meniñ kakam shol 25 ýashly gyza öýlenip, meniñ giýewim boldy. Sebäbi meniñ gyzyma öýlendi. Sheýlelikde, meniñ öz gyzym, meniñ ejeke bolýar. Sebäbi ol kakamyñ aýaly. Meniñ aýalymyñ oguly boldy. Ol oglum indi meniñ kakamyñ aýalynyñ dogany boldy we meniñem daýym boldy. Sebäbi ol meniñ ejekämiñ dogany.

Dinleyanlerim

sonky gunler turkmen aydym gaty kan dinlap bashladym, Akyshyng hemme aydymlaryny pochti yatdan bilsemem hazirem yadaman dingleyan, onyng dashyndan hem turkmencafeden pop-radio acyanda icinde halanja aydymym bolsa aydymyng icinde kop gaytalanyan soz aydymyn ady bolyany sebapli aydymlar kategoriyasyndan shol aydymy tapyan we ony aytyan adamy tapyan we ol adamyn hemme aydymlaryny yaltanman dinleyan:) sonky gunler gozlap tapyp halan aydymcylamdan:
1.Altymuhammet Geldimyradow
2.Aganyaz Jumanazarow
3. Cynar jumayewa
4, gurban hallyyew
5. Annagurban hallyyew
6. Myrat Sadykow

Syndicate content